Hayrabolu Ticaret Borsası

T.C.
Hayrabolu Ticaret Borsası

Borsaya kayıt zorunluluğu, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun 32.maddesinde belirtilmiştir.
“Madde 32.
     Ticaret Borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım ve satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.
     Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanunî şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine  etirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.
     Merkezî borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa  çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.
     İçinde  bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar.
     Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir. Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.
     Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satış yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın dahi kendi mallarını borsada satabilirler.”

Borsaya Kayıt İçin Doldurulması Gereken Belgeler (Borsaca İstenen Belgeler) şunlardır;
 
 1. Borsa Kayıt Beyannamesi (Tüzel Kişi) (Gerçek Kişi) 
Tüzel Kişiler için Borsaya Kayıt İçin Doldurulması Gereken Belgeler:
 
 1. Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Yayımlanmış ise Borsaca temin edilecek)
 2. Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.
 3. Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 4. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
 5. Vergi Levhası veya vergi kaydını gösterir belge (Borsaca temin edilecektir)
 6. Teminat mektubu
  Gerçek Kişiler için Borsaya Kayıt İçin Doldurulması Gereken Belgeler:
 
 1. Türkiye Sicil Gazetesi (Yayımlanmış ise Borsaca temin edilecek) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya Onaylı örneği yada Sicil Tasdiknamesi.
 2. İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 3. Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf.
 4. Vergi Levhası veya vergi kaydını gösterir belge (Borsaca temin edilecektir)
 5. Teminat mektubu