Hayrabolu Ticaret Borsası

T.C.
Hayrabolu Ticaret Borsası

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuştur.

TÜRİB’in başlıca amacı ve faaliyet konusu; “5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri (ELÜS) ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.”

TÜRİB özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir.

TÜRİB 24 Temmuz 2019’da faaliyete geçmiş ve 26 Temmuz 2019 Cuma günü ilk işlem gerçekleştirilmiştir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’lere ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona ermiş olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılmaktadır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
(
https://platform.turib.com.tr/Account/Login)

TÜRİB KAYIT İŞLEMLERİ

Hayrabolu Ticaret Borsası ‘TÜRİB Acentesi’ olarak da hizmet vermektedir.

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Yatırımcı tarafından Borsamıza eksiksiz sunulan belgelerin Borsamızca TÜRİB sistemine girişinin yapılmasıyla yatırımcı kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

Yatırımcılar, TÜRİB sistemdeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilirler. Borsamızın yatırımcı bilgilerini resen değiştirme veya silme yetkileri bulunmamakta olup ancak yatırımcıların ıslak imzalı talebi halinde bilgilerde değişiklik yapılabilir.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar;

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
 • Aracı Kurum veya Bankadan Alınacak yatırım hesabını gösterir hesap belgesi veya yatırımcının TCKN/VKN, MKK Sicil Numarası, banka unvanı ile hesap numarasını içeren TURIP-HESAP-BEYAN FORMU
 • Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b) ‘TÜRİB’e yatırımcı olarak kayıt yaptırmak ve TÜRİB İşlem Platformu’nda ELÜS alım-satım işlemleri gerçekleştirmek amacıyla vekil atanacağı durumlarda, noterden alınacak olan vekaletnamede “TÜRİB’de adıma işlem yapmaya …” ibaresinin yer alması gerekmektedir.’
 • Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

 • Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği
 • Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği (Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi)
 • Vergi Levhası örneği
 • İmza Sirküleri
 • Aracı Kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir hesap belgesi veya yatırımcının TCKN/VKN, MKK Sicil Numarası, banka unvanı ile hesap numarasını içeren yazılı beyanı
 • Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
 • Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

EKLER: